21 czerwca br. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Stanisław Kruczek- Członek Zarządu, natomiast Gminę Jeżowe reprezentowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach.


Jest to największa inwestycja, która będzie realizowana w najbliższych latach. Całkowita wartości projektu wynosi 12 562 794,73 zł, z czego dofinansowanie ze środków funduszu to 7 748 150, 84 zł.


Przedmiotem zadania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem, wraz z budową instalacji OZE na potrzeby działania oczyszczalni ścieków, a także budową przyłącza linii kablowej i budową stacji trafo. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarze gminy Jeżowe, w szczególności w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby.


Zakończenie realizacji projektu planuje się na grudzień 2019 r.


Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.