Informacja

O zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2023r

  1. Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2023, poz. 40) Wójt Gminy co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami mieszkańców. W gminie do 20 tyś mieszkańców zgłoszenie musi być poparte przez 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który została zwołana sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Termin składania zgłoszeń upływa 17.06.2024 r. Zgłoszenia można składać w biurze obsługi rady gminy pok. Nr 21 w godzinach pracy urzędu. Niniejsza informacja oraz wzór zgłoszenia do debaty zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Jeżowe, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeżowe oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżowe.
  1. Zarządzenie nr 39/2024
  2. Raport o stanie gminy Jeżowe za 2023 rok
  3. Formularz zgłoszenia
  4. Klauzula informacyjna RODO