IV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 18.06.2024r  tj.(wtorek) o godz. 10.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe sala nr 20.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr II i III
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Jeżowe za 2023r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
  1. Głosy radnych
  2. Głosy mieszkańców
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania (IV/10/24)
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2023r.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023r.
 12. Odczytanie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe.
 13. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2023 rok ( IV/11/24 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023r.(IV/12/24).
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023r wystąpienie Pani M. Bolka -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXV/440/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( IV/13/24)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Stary Nart ( IV/14/24)
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVIII/510/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 ( IV/15/24)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024r ( IV/16/24)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi  Województwa Podkarpackiego   na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie ( IV/17/24)
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad.