OGŁOSZENIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JEŻOWE NA LATA 2023 – 2030

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr LVIII/381/22 Rady Gminy Jeżowe z dn. 19 sierpnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JEŻOWE NA LATA 2023 - 2030. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 27 lutego 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.

  1. Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030.
  2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 podlega konsultacjom:

1) z mieszkańcami gminy Jeżowe;

2) z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Jeżowe organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami;

3) z gminami sąsiednimi:  Nisko i Rudnik nad Sanem z terenu powiatu niżańskiego, Bojanów z terenu powiatu stalowowolskiego, Dzikowiec i Raniżów z terenu powiatu kolbuszowskiego, Kamień z terenu powiatu rzeszowskiego, Nowa Sarzyna z terenu powiatu leżajskiego.

4) z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

  1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 podlega zaopiniowaniu przez:
  • Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  1. Konsultacje przeprowadza się w następującej formie:

1) w formie papierowej/drukowanej poprzez załączony Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030; formularz udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżowe oraz na stronie www.jezowe.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy Jeżowe, Jeżowe 136a, 37 – 430 Jeżowe. Formularz należy dostarczyć w terminie konsultacji do Urzędu Gminy Jeżowe.

2) w formie elektronicznej poprzez załączony w wersji papierowej Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030, który należy przesłać w wersji podpisanej (scan dokumentu podpisanego) oraz w wersji edytowalnej na adres e- mail

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy www.jezowe.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżowe oraz w Urzędzie Gminy Jeżowe. 

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca przebieg konsultacji i ich wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

  1. Formularz uwag Jeżowe.doc
  2. Strategia Rozwoju Gminy Jeżowe 2023-2030 konsultacje.pdf
  3. DIAGNOZA konsultacje.pdf

Więcej informacji na stronie BIP.