Gmina Jeżowe informuje, że w związku z robotami drogowymi w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R w miejscowości Jeżowe”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym od Samorządowej Szkoły Muzycznej do przepompowni ścieków P1 przy tzw. „drodze Jańcowej” w miejscowości Jeżowe.

27.03.2024 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika Wiesława Łacha, w obecności Zastępcy Wójta Michała Wasyliszyna zawarł umowę na realizację II etapu zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R od km 0+000 do km 0+060 oraz od km 2+625 do km 3+990 w miejscowości Jeżowe”. Wykonawcą inwestycji jest Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Leszek Kochanowicz.