W dniu 20 sierpnia przedstawiciele Gminy Jeżowe i inspektorzy nadzoru budowlanego przekazali teren budowy oczyszczalni ścieków w Jeżowem przedstawicielom firmy Primbud Sp. z o.o., która będzie wykonawcą rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE.

Ta największa iwestycja gminna ostatnich lat zostanie zrealizowana do końca listopada przyszłego roku za kwotę 12 mln 546 tys. złotych, w tym pozyskane dofinasowanie w kwocie blisko 7 mln 750 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa)

W przekazaniu terenu budowy uczestniczyli:
Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe
Stanisław Szot – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe
Michał Wasyliszyn – pracownik UG Jeżowe ds. inwestycji
Wawrzyniec Surowiecki – inspektor Nadzoru Budowlanego
Tadeusz Guzik – inspektor Nadzoru Budowlanego
Jerzy Ochab – inspektor Nadzoru Budowlanego
Piotr Wałek – prezes firmy Primbud Sp. z o.o.
Stanisław Siek – kierownik budowy
Marek Kamiński – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem

Prace budowlane rozpoczną się w tym roku i zakończą pod koniec roku przyszłego.